Posted on

Tesla Motors สร้างรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรก

Tesla Motors สร้างรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรก

รถยนต์ไฟฟ้าที่เราได้เข้าใจกันจากในการโฆษณาต่างๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้ดูกันนั้นเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้นยังไม่มีการผลิตออกมาใช้การจริงๆ โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้จริงและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง Tesla Motors ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ เช่นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายเท่าจากที่เคยเสียไปหากท่านเดินทางในระยะสั้นๆ